Co způsobují výpadky neuronů a nervových spojů… 

19.09.2023

I. Morfologická a neuroanatomická příčina neurovývojových poruch

Co způsobují výpadky neuronů a nervových spojů…

Když jsem v roce 1996 založila Poradnu pro úspěšné učení a chování, byla jsem právě nadšena novou reedukační metodou, která k nám přišla z Rakouska a která vznikla na základě poznatků z neuropsychologie. U mého tehdy dvanáctiletého syna odstranila během čtyř měsíců většinu problémů souvisejících s jeho poruchami učení, s dyslexií a s dysortografií. Zároveň odezněla i porucha pozornosti doprovázená nutkavým chováním, tedy

ADHD. V jeho případě stačilo dát do pořádku výpadky nervových spojů ve dvou oblastech mozku.

Šlo o metodu založenou na výzkumu psycholožky Brigitte Sindelárové a tehdejšího přednosty dětské kliniky v Salzburgu, dětského neurologa a psychiatra, Manfreda Biebla. Tato metoda byla původně známa pod názvem Dílčí oslabení výkonu, pod zkratkou DOV nebo PIPE (viz. Parciální Insuficience Perceptivní Eficience). Tato metoda byla u nás později částečně upravena PRODYS a je prezentována pod názvem Percepční a motorická cvičení (dále PMC). Obě metody, DOV i PMC, umožnují zjistit a dotrénovat výpadky ve struktuře nervových spojů důležitých pro učení i chování. Pomáhají odstranit jednu z důležitých příčin neurovývojových poruch – neuroanatomickou příčinu.

V některých případech mohou výše uvedené metody pomoci odstranit menší výpadek neuronů v určité části mozku a v jiných částech CNS (tj. morfologická příčina) - neumí si však vždy poradit s celkově nízkým počtem neuronů, což může být jedna z nezměnitelných příčin sníženého nadání či mentální retardace.

Nenapraví také narušenou komunikaci levé a pravé hemisféry, tzv. unilateralitu, která provází většinu těchto poruch. Tento

problém se řeší pomocí edukineziologie (vzdělávací kineziologie) a metod emocionálního uvolnění.

Deficity se mohou projevit v těchto oblastech:

· Zrakové vnímání (odlišení figury od pozadí, diferenciace, paměť v posloupnosti, porucha zrakové pozornosti).

· Sluchové vnímání ( odlišení figury od pozadí, diferenciace, krátkodobá paměť, porucha sluchové pozornosti).

· Prostorová orientace ( hmat, tělesné schéma, prostorová orientace, chaos a zmatkování).

· Intermodalita (základ pro pohotové logické myšlení a paměť, nepochopení významu slov).

· Serialita (schopnost myslet, zapamatovat si a pracovat v posloupnosti, nutkavé chování, neschopnost dodržovat pravidla).

Projevy jednotlivých deficitů jsou uvedeny v knize Vidím to jinak v kapitole Když na mozku chybí dálnice a továrny.


Autor: Mgr. Stanislava Emmerlingová